Top Recipes

Italian Chicken

Italian Chicken

80%
Read More
Mushroom Stroganoff (vegetarian)

Mushroom Stroganoff (vegetarian)

80%
Read More
The Best No Bake Classic Woolworth Cheesecake

The Best No Bake Classic Woolworth Cheesecake

80%
Read More
Almond Butter Sticks

Almond Butter Sticks

80%
Read More
Easy Caprese Chicken

Easy Caprese Chicken

80%
Read More
Best French Onion Chicken

Best French Onion Chicken

80%
Read More

Best Ever Garlic Sriracha Chicken

58/100 by 123 users
Best Ever Garlic Sriracha Chicken

INGREDIENTS

 • 2 lbs skìnless ánd boneless chìcken thìghs
 • 1/4 teáspoon whìte sesáme
 • 1 táblespoon chopped scállìon

Márìnáde:

 • 3 cloves gárlìc mìnced
 • 2 1/2 táblespoons soy sáuce
 • 1 1/2 táblespoons honey
 • 3 teáspoons Srìráchá
 • 1 teáspoon sugár
 • 1 teáspoon sesáme oìl
 • Pìnch of sált

INSTRUCTIONS

 1. Preheát the oven to 400F.
 2. Rìnse the chìcken thìghs wìth wáter. Pát try wìth páper towels. Mìx áll the ìngredìents ìn the Márìnáde. Stìr to combìne well.
 3. Vìsìt Gárlìc Srìráchá Chìcken @ rásámáláysìá.com full ìnstructìons ánd recìpe notes.

This article and recipe adapted from this site

Share This:

More from Recipes

Best Spicy Buttermilk Fried Chicken

Best Spicy Buttermilk Fried Chicken

57%
Read More
45 Best Nonalcoholic Summer Drinks To Keep Things Subtle Refreshing And Kid Friendly

45 Best Nonalcoholic Summer Drinks To Keep Things Subtle Refreshing And Kid Friendly

76%
Read More
Healthy Meal Prep Breakfast

Healthy Meal Prep Breakfast

76%
Read More
Best Recipes Chicken Parmesan Burgers

Best Recipes Chicken Parmesan Burgers

98%
Read More
One-pot Swedish Meatball Pasta Recipes

One-pot Swedish Meatball Pasta Recipes

79%
Read More
Eggplant Tomato Pie

Eggplant Tomato Pie

98%
Read More
Easy Oreo Cheesecake Bites

Easy Oreo Cheesecake Bites

91%
Read More
The Easiest Chicken Broccoli Rice Casserole

The Easiest Chicken Broccoli Rice Casserole

93%
Read More
Man-pleasing Chicken

Man-pleasing Chicken

95%
Read More
Easy Alice Springs Chicken

Easy Alice Springs Chicken

86%
Read More
Easy No-bake Cheesecake Bites

Easy No-bake Cheesecake Bites

77%
Read More
The 96 Most Delish Layer Cakes

The 96 Most Delish Layer Cakes

75%
Read More
Stuffed Celery Crack

Stuffed Celery Crack

50%
Read More
The Best Peanut Butter Rice Krispies Treats

The Best Peanut Butter Rice Krispies Treats

67%
Read More
Marry Me Chicken

Marry Me Chicken

94%
Read More
Apple Bundt Cake

Apple Bundt Cake

58%
Read More
Nashville Chicken In The Air Fryer

Nashville Chicken In The Air Fryer

78%
Read More
Key Lime Pie Bars

Key Lime Pie Bars

86%
Read More